Sunday, April 28, 2013

चला आज बाहुलीसाठी नवा फ्रॉक विणूयात१० साखळ्या घाला. 
बाहुलीच्या गळ्याला त्या गुंडाळून बघा. जर पुरात असेल तर छानच. जर पुरात नसेल तर अजून काही साखळ्या घाला. पुन्हा बघा. बाहुलीच्या गळ्याला सैल सर् बसेल एव्हढ्या साखळ्या हव्यात.
ओळ १ : प्रत्येक साखळीत मुका खांब घाला. ओळ २ : प्रत्येक खांबात २ मुके खांब घाला. 

ओळ  ३ : प्रत्येक खांबात २ मुके खांब घाला. 
तुमच्या बाहुलीला हे घालून बघा. तिच्या बगळे पर्यंत येते आहे का? जर येत असेल तर पुढचे करा. जर येत नसेल तर तिसरी ओळ पुन्हा करा आणि लावून बघा. बहुदा पुरेल. पण अजून लागली तर पुन्हा करा ती ओळ. 


आता  तुमचे एकूण खांब मोजा. 
जी  संख्या येईल त्याला ८ ने भागा. उदा जर तुमचे ४० खांब असतील तर ४०/८=५ 
आता ५ । ५+५ । ५+५ | ५+५ । ५ = ४० अशी विभागणी करा. 
यातले पहिले ५ । मधले ५+५ । आणि शेवटचे ५  फक्त हेच खांब खालील प्रमाणे विणायाचे.

ओळ  ४ :  
पहिल्या ३ साखळ्या घाला, खालचा १ खांब सोडून पुढच्या खांबात खांब घाला,  १ साखळी, जिथे आधीचा खांब घातलात तेथेच पुन्हा अर्धा खांब ( तीनाचे दोन फक्त) घाला, खालचा १ खांब सोडून पुढच्या खांबात खांब घाला, आधीचा अर्धाही पूर्ण करा,

१ साखळी, जिथे आधीचा खांब घातलात तेथेच पुन्हा अर्धा खांब ( तीनाचे दोन फक्त) घाला, पुढच्या खांबात खांब घाला, आधीचा अर्धाही पूर्ण करा, .... से शेवट पर्यंत विणा, शेवटी १ साखळी, १ खांब. 
ओळ ५ :
३ साखळ्या विणा, पुढच्या जाळीत खांब विणा, १ साखळी, पुन्हा तेथेच अर्धा खांब विणा, पुढच्या जाळीत खांब विणा, आधीचा अर्धाही पूर्ण करा, १ साखळी,

पुन्हा तेथेच अर्धा खांब विणा, पुढच्या जाळीत खांब विणा, आधीचा अर्धाही पूर्ण करा, १ साखळी,... असे विणा. 


ओळ ५ प्रमाणे तुम्हाला हव्या त्या उंची पर्यंत विणा.
शेवटची ओळ : ३ साखळ्या, त्याच जाळीत १ खांब, २ साखळ्या, त्याच जाळीत २ खांब, खालची एक जाळी सोडून पुढच्या जाळीत २ खांब, २ साखळ्या, २ खांब, खालची एक जाळी सोडून पुढच्या जाळीत २ खांब, २ साखळ्या, २ खांब, ... असे शेवट पर्यंत विणा. शेवटी टाक्यातून दोरा काढून बंद करा.
आता नव्या २० साखळ्या विणा. दोरा टाक्यातून काढून ठेऊन जरा लांब ठेऊन तोडा. 

अशा २० -२० साखळ्यां च्या एकूण ४ पट्ट्या करून घ्या.आता या पट्ट्या फ्रोकाच्या गळ्याशी दोन बाजूंना २ आणि कमरेशी दोन बाजूंना दोन गाठी मारून बांधा. जास्ती दोरा ठेवला आहे तेथून गाठी मारा. 
आता फ्रॉक बाहुलीला घाला. मागून गळ्याला आणि कमरेला दोन्ही पट्ट्यांना बुटाची लेस बांधतो तसे बांधा. 


तयार झाला बाहुलीचा फ्रॉक  !
बघा बाहुली कशी दिसतेय? मला फोटो पाठवा बरं का तुमच्या बाहुलीचे :)


आणि हो थोडे काही चुकले तर घाबरू नका. पुढचे करा. थोडे चुकले तरी बाहुली काही रागवायची नाही बरं का तुम्हाला ;)No comments:

Post a Comment